Език: BG
Валута: USD
 • BGN
 • USD
Добре дошли в нашия магазин!

ПОЛИТИКА GDPR

Политика за защита и съхранение на личните данни на

ВИДЕОМАКС-АВС ООД

 

1.Въведение

Добре дошли в нашия уеб сайт https://videomaxavs.com. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за защита и съхранение на личните данни, тъй като тя се прилага всеки път, когато посетите и разглеждате уеб сайта, и използвате услугите му, независимо от това дали закупувате или не продукти. Тази политика на поверителност Ви предоставя цялата информация, която ще ви е полезна, за да разберете как ние събираме и използваме информацията, идентифицираща потребителите на ВИДЕОМАКС-АВС ООД.

 

ВИДЕОМАКС-АВС ООД отдава голямо значение на поверителността на личните данни на своите клиенти и партньори. Настоящият документ има за цел да Ви информира за начините, по които събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме личните данни, целите на обработване на събраните лични данни и срока на тяхното съхраняване във връзка с продажбата на стоки от  ВИДЕОМАКС-АВС ООД. Информираме Ви също така за правата, които имате като потребители на сайта и клиенти.

Личните данни, които събираме, се обработват и съхраняват от дружество ВИДЕОМАКС-АВС ООД, чиято политика за опазване на личните данни е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), Закона за електронните съобщения, Закона за защита на личните данни и останалото приложимо в Р България законодателство по тази материя.

Съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни, „лични данни“ са всяка информация,  отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано  пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични  признаци, свързани с неговата идентичност.

Не е необходимо да ни предоставяте лични данни, просто за да разгледате нашия сайт. 

Тази политика е в сила, както ако пазарувате онлайн от нашия уебсайт, така и на място в нашия магазин, намиращ се на адрес: София, ж.к. Люлин 10 м р-н, бл 133, вх Б.


 

Данни за нас като администратор на лични данни :

ВИДЕОМАКС-АВС ООД, седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Люлин, 10 микрорайон, бл. 133, вх. Б, адрес за кореспонденция - същият, тел.: +359 2 9270022, ЕИК 040044467, електронна поща: sales@videomaxavs.com. Лице за контакт: Александър Чолаков

Този контакт можете да използвате за всякакви въпроси, свързани със защита на личните данни.


 

2.Принципи, на които се основава нашата политика за конфиденциалност:

-1. обработката на данни е единствено за целите и в съответствие с методите, илюстрирани в представената информация, когато данните се събират;
-2. използване на данните за допълнителни цели, само когато потребителят изрично е дал съгласие (например изпращане на съобшения за промоции и др.);
-3. допуска се достъп на трети лица до данните единствено за цели, които са от съществено значение за извършване на исканата услуга (например до банки, куриери) или когато законодателството ни задължава. При всички случаи това са организации - администратори на лични данни;
-4. изпълняваме исканията за изтриване, промяна или добавяне на предоставените данни в предвидените от Регламента случаи;
-5. подсигуряване на правилно и законосъобразно управление на данните, защита на личните данни на потребителите, както и прилагането на подходящи мерки за сигурност за защита на поверителността, целостта и наличността на предоставените данни. -6. свеждане до минимум на събираните данни.


 

3.Правни основания за обработване на лични данни

ВИДЕОМАКС-АВС ООД събира и обработва Вашите лични данни само при следните обстоятелства:

-1. Вашето лично съгласие и/или

-2. съгласно чл. 6, ал. 1 от Регламента администраторите имат право да обработват данни и без наличието на съгласие, когато обработването е необходимо за:

изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;


 

4.Даване и оттегляне на съгласието

ВИДЕОМАКС-АВС ООД събира лични данни от своите клиенти само и единствено при наличие на свободно изразено, изрично дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие от тяхна страна. Имате право да не дадете своите лични данни, освен ако това бъде пречка да си получите поръчаната от вас стока. Ние събираме личните данни на нашите клиенти с цел продажба на исканата от тях стока или услуга, която предполага издаване на документи, доставка и заплащане на стоката/услугата от клиента, както и осъществяване на гаранционна и извънгаранционна поддържка.

Нашите клиенти и партньори могат да оттеглят даденото съгласие по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано от ВИДЕОМАКС-АВС ООД, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, а съответните лични данни ще бъдат съхранявани съобразно основанието на събиране и съхранение на данните.

Всеки клиент или партньор на ВИДЕОМАКС-АВС ООД може да оттегли своето съгласие, като се свърже с нас посредством данните ни за контакт, посочени в предишната точка.

В случай на несъгласие с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, имате възможност да закупите стоката на място, където можете да изберете какви данни да предоставите.

Ако сте пазарували от нас преди 25.05.2018г, датата, от която влиза в сила GDРR, Вашите лични данни, които сме получили с Вашето изрично и доброволно съгласие или на законово основание, ще бъдат съхранявани при същите условия като данните, събрани след тази дата. Вие имате същите права, които ще имате и ако пазарувате след тази дата.


 

  5. Видове лични данни, обект на събиране, обработка и съхранение от ВИДЕОМАКС-АВС ООД

В онлайн магазина клиентът  може да направи поръчка като гост или чрез регистрация. Регистрирайки се, потребителите използват много предимства като запомняне на въведените данни за повторно ползване, запомняне на направените от тях поръчки.
При своята регистрация потребителят се задължава да предостави точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновява своевременно така, че да я запазва точна, вярна и пълна. 
Чрез регистрационната форма Администраторът събира следния тип информация:

 • Име, фамилия, телефонен номер , пощенски адрес за получаване на стоката, имейл адрес на клиента,

 • IP-адрес от който е направена поръчката,

 • В случаите, когато контрагентът е фирма: име, фамилия, телефонен номер и имейл адрес на представляващия фирмата, на лицето за контакт или получил на фактурата/стоката, в някои случаи и ЕГН на лицето, представляващо фирмата-контрагент;

Препоръчваме Ви да използвате сложни пароли и да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате в сайта, за да се избегне неоторизиран достъп. При всеки достъп посредством акаунт на даден потребител, последният поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на сайта чрез този акаунт.
Чрез използването на сайта, потребителят се съгласява да взима всички необходими мерки, така че сигурността на паролата им да не бъде разкрита от трети лица.
Ако потребителят има съмнения относно неоторизирана употреба или злоупотреба при използване на акаунта му, е необходимо незабавно да информира Администратора за това.

В случай на несъгласие с предоставяне на някои от данните, имате възможност да закупите стоката на място, където можете да изберете какви данни да предоставите, съобразявайки се с минимума информация, необходим за правилното протичане на покупката и съгласно изискванията на приложимото законодателство на РБ.

Също така, ние получаваме лични данни на наши клиенти, пазаруващи през някоя от платформите, чрез които предлагаме стоките си (OLX, ЕМАГ, Базар.бг и др.) или от друг търговец, от когото сте закупили наша стока, когато ВИДЕОМАКС-АВС има задължението за обслужване в гаранционния период. За тези данни важат всички правила и принципи, описани в настоящата политика.

6.Цели на обработката на събраната информация

ВИДЕОМАКС-АВС ООД събира следните събраните лични данни на своите клиенти, според конкретната цел:

 • Име и фамилия, телефонен номер, адрес за доставка – с цел доставяне на поръчаната от ВИДЕОМАКС-АВС ООД стока, поръчана онлайн през сайта на  ВИДЕОМАКС-АВС ООД и идентификация за гарнционна поддръжка;

 • ЕГН - за идентифициране на лицата,които желаят да им бъде издадена фактура като физическо лица, както и на лицата, имащи право да сключат договор за покупко-продажба, ако такъв се налага;

 • имейл адреси – за изпращане на потвърждение или уточнение по конкретната продажба. При изрично изразено желание от Вас за абониране за нашия бюлетин,ние Ви изпращаме на съобщения по имейл за промотирани стоки.Във всеки момент Вие можете да се откажете от тази услуга, следвайки инструкцията във всяко съобщение.


 

Също така, ние използваме Вашите лични данни за да комуникираме с Вас по повод поръчката или други въпроси, свързани с продажбата или заявката.


 

7.Защита на информацията

ВИДЕОМАКС-АВС ООД прилага различни мерки с цел защита на личната информация на своите контрагенти. Използваме най-съвременните технически средства, за да запазим Вашата информация защитена. Връзката е двустранно криптирана, което осигурява защита срещу прочитане, кражба или подправяне на дадената от Вас информация. Имаме разработени и спазваме строги правила за достъп до личната информация на нашите клиенти и партньори. Право да боравят с нея имат единствено служителите, пряко ангажирани с процеса на продажба и счетоводна обработка и само за времето, през което се налага да я използват. Вижте т. 9.

 

8.Разкриване пред трети страни

ВИДЕОМАКС-АВС ООД предоставя лични данни  на следните категории получатели:

 • Ако бъдат изискани по законен ред - на полиция, прокуратура или следствени служби или други органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на действащото законодателство;

 • Електронни системи за плащане и/или банкови институции във връзка с обслужване на плащания за предлаганите от нас стоки и услуги;

 • Куриерски фирми, ангажирани с доставката на стоката до нашия клиент и получаване на дължимата сума. Те получават информация за името, телефонния номер и адреса на клиента (ако пратката е до адрес).

 • ВИДЕОМАКС-АВС ООД гарантира, че Вашата лична информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е трета страна (извън гореизброените), по каквато и да е причина, без Вашето изрично съгласие.

ВИДЕОМАКС-АВС ООД не предоставя лични данни на администратори и лица извън Европейския съюз.


 

9. Срок на съхраняване на личните данни

ВИДЕОМАКС-АВС ООД съхранява Вашите лични данни за толкова дълго, колкото е разумно необходимо за изпълнение на целта (целите), за която те са събрани и за да се съобразим с приложимите закони, като съгласието Ви с такава цел (цели) остава валидно и след прекратяване на отношенията ни с Вас. Данните от гаранционните карти се съхраняват до 2 години след изтичане на гаранционния срок. Данните от първичните счетоводни документи – съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане- 10 години.

Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане се съхраняват от ВИДЕОМАКС-АВС ООД в следните срокове:

 • счетоводни регистри – 10 години;

 • документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;

 • всички останали носители – 5 години.

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител - чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството.


 

10. Права на клиентите и контаргентите на ВИДЕОМАКС-АВС ООД като субекти на лични данни

Клиентите на ВИДЕОМАКС-АВС ООД имат следните права, свързани с техните лични данни:

- 1.Право на достъп: по всяко време имате право да поискате от ВИДЕОМАКС-АВС ООД следната информация :

- Потвърждение за това дали обработваме лични данни, които са свързани с Вас, и ако обработваме такива данни - да получите достъп до тези данни, както и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, на които ги разкриваме, както и предвидения срок за тяхното съхраняване;

- Логиката на автоматизирано обработване на лични данни, ако има такава, отнасяща се до вас, в случаите на вземане на автоматизирани решения;

- 2. Право на коригиране или изтриване „правото да бъдете забравени“ . Изтриването се извършва след изтичането на сроковете по т. 9. Имате право да поискате:

- ВИДЕОМАКС-АВС ООД да коригира неточните лични данни, свързани с Вас, както и да попълни непълните Ви лични данни, ако има такива;

- ВИДЕОМАКС-АВС ООД да изтрие свързаните с Вас лични данни след изтичане на законноустановените срокове и според търговската ни политика ;

- 3. Право на ограничаване на обработването: това право може да бъде упражнено при оспорване от Ваша страна на точността на личните Ви данни за срока на проверка на тяхната точност,

- 4. Право на преносимост на данните: имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на ВИДЕОМАКС-АВС ООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на ВИДЕОМАКС-АВС ООД. Необходима е декларация за Вашето съгласие и доказателство за договорно задължение със следващия администратор на лични данни ;

- 5. Право на възражение: имате право по всяко време да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, включително срещу профилиране. ВИДЕОМАКС-АВС ООД ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако, съобразно конкретната ситуация, съществуват убедителни законови основания за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или не са изтекли сроковете по т. 9.

- 6. Право на подаване на жалба: ако считате, че обработването на Вашите лични данни във връзка с използването на услуги от ВИДЕОМАКС-АВС ООД нарушава Ваши права или законови разпоредби, то моля свържете с нас на посочените в т. 2 на настоящия документ контакти. В еднамесечен срок ще разгледаме и отговорим на Вашето искане.

Имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните в РБългария в лицето на Комисията за защита на личните данни, а също и пред съответния компетентен съд.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Център за информация и контакти: тел. +359 2 9153518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Когато исканията на лицето са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ВИДЕОМАКС-АВС ООД може :

 • да наложи разумна такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия,

 • да откаже да предприеме действия по искането;

 

11. Лица под 16 годишна възраст.

Стоките, които ВИДЕОМАКС-АВС ООД предлага, не са насочени към децата като потребители и ние не събираме, и не обработваме лични данни на лица под 16 годишна възраст. Ако научим, че неволно сме събрали лична информация на лице на възраст под 16 години, незабавно ще предприемем необходимите стъпки, за да изтрием цялата налична информация, която се отнася до него.


 

12. “Бисквитки“

ВИДЕОМАКС-АВС ООД използва „бисквитки“ с цел оптимизира работата на своите интернет сайтове. Ако желаете, можете да забраните „бисквитките“, но следва да имате предвид, че ако направите това, е възможно да не сте в състояние пълноценно да използвате някои от функциите на Интернет страниците ни.

Една серия от данни се събират в автоматичен модул от системата , като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Последно разгледани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookies; визуализирани или търсени продукти

На нашата Интернет страница ние използваме и системи за анализиране на поведението на посетителите, чрез утвърдени онлайн услуги като Google Analytics. Информацията която събираме е обобщена и анонимна. Тази информация е полезна за нас, за да разберем по-добре потребностите на нашите клиенти, да подобрим функционалностите на нашата Интернет страница и да Ви обслужим по-бързо и качествено, да установим дали има търсене на дадена стока, която вече е изчерпана.

   При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта си ВИДЕОМАКС-АВС ООД не може да Ви идентифицира като личност. Всички „бисквитки“, които се ползват на този Интернет сайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни, според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Ако горепосочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично са запознати с тях.

Тази политика е актуализирана към 25/05/2018.

Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.